Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok"

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"Wypłaty świadczeń rodzinnych odbywają się w terminach określonych w decyzji administracyjnej. W indywidualnych przypadkach termin realizacji wypłaty świadczeń może ulec zmianie - rygor natychmiastowej wykonalności


Wypłata świadczeń realizowana jest w formie:

  • przelewu na wskazane przez świadczeniobiorcę konto bankowe,

  • wypłaty w Banku Spółdzielczym w Żurominie, Pl. Wolności 3

  • przekazem pocztowym – w wyjątkowych sytuacjach.


Wypłata świadczenia może być odebrana przez świadczeniobiorcę bądź też przez pełnomocnika upoważnionego przez świadczeniobiorcę.

Przelewy na konto dokonywane są najpóźniej do dnia 25-go każdego miesiąca.

Świadczenia rodzinne od dnia 1 stycznia 2016r. wypłacane są w  Banku Spółdzielczym  w  Żurominie, ul. Pl. Wolności 3   w terminie od dnia 22  każdego  miesiąca przez kolejne 3 dni robocze. W przypadku, gdy pierwszy dzień wypłaty przypadnie w sobotę lub w niedzielę lub w święta, wówczas wypłata nastąpi przez kolejne 3 dni robocze występujące po tych dniach wolnych.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.


 

WAŻNE

Akty prawne

Telefony

Poradnictwo specjalistyczne

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

WOLNE STANOW. PRACY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych