Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok"

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


Wypłaty świadczeń z pomocy społecznej odbywają się w terminach określonych w decyzji administracyjnej. W indywidualnych przypadkach termin realizacji wypłaty świadczeń może ulec zmianie – rygor natychmiastowej wykonalności.


Wypłata świadczeń realizowana jest w formie:

  • przelewu na wskazane przez świadczeniobiorcę konto bankowe,

  • wypłaty w kasie tut. Ośrodka – w godz. od 900 do 1500,

  • przekazem pocztowym – w wyjątkowych sytuacjach.


Wypłata świadczenia może być odebrana przez świadczeniobiorcę bądź też przez pełnomocnika upoważnionego przez świadczeniobiorcę.


Świadczenia z pomocy społecznej wypłaca się za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.


Uwaga! W przypadku, gdy dzień realizacji wypłaty świadczeń przypada w dniu wolnym od pracy, wypłata świadczeń odbywa się w następnym dniu roboczym.

 

WAŻNE

Akty prawne

Telefony

Poradnictwo specjalistyczne

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

WOLNE STANOW. PRACY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych