Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW


    Ogólne zasady postępowania związanego z przyjmowaniem i załatwianiem spraw regulują przepisy prawne, m.in. Kodeks Postępowania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna obowiązująca w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurominie, Regulamin Organizacyjny i inne przepisy szczególne dotyczące realizowanych zadań.

    Przyjmowanie i załatwianie spraw w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurominie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka (7:30-15:30)
Korespondencja wpływająca do Ośrodka jest  rejestrowana  w  dzienniku korespondencyjnym. Po zarejestrowaniu korespondencja przekazywana jest Kierownikowi Ośrodka, który ją dekretuje do odpowiednich pracowników. Merytoryczne rozpatrywanie spraw należy do pracownika Ośrodka, właściwego ze względu na przedmiot sprawy.

    Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Załatwiane w przyspieszonym trybie są sprawy określone w sposób uzasadniony jako pilne lub do załatwienia w krótkim, wskazanym terminie.
 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych