Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Projekt "Razem nie damy się wykluczyć"

Projekt 2018

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ


Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176).
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia  do:
 • uzyskania informacji publicznej,w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego; 
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Formy udostępniania informacji publicznej

 Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
 • ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej 
 • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
 • wyłożenie lub wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu
Zgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca jest powiadamiany w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, który nie może być dłuższy  niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć:

 • za pośrednictwem poczty na adres:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin;
 • osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie  ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin, pokój nr 2;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mgopszuromin.pl
 • przesłać na numer faxu: (23) 657-22-39.


Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:
 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, przepisach o przymusowej restrukturyzacji,
 • ze względu na prywatność  osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji oraz przypadku,gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Odmowa udostępniania informacji publicznej

Odmowa udostępniania informacji publicznej następuje w formie decyzji administracyjnej.
Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni

Koszty związane z udostępnianiem informacji publicznej

    Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednak jeżeli podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.


 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Gdzie Szukać Pomocy w Kryzysie

Pomoc dla Bezdomnych

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych