Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

Dostępność

Deklaracja Dostępności

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Projekt "Razem nie damy się wykluczyć"

Projekt 2018

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


POMOC SPOŁECZNA •  Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 )
 •  Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych    kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  
   (Dz.U. z 2018, poz. 1358)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie  rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2017r. poz. 1788)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U. z 2010 Nr 218, poz. 1439)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012r. poz. 954.)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 październik 2005r. w sprawie progu interwencji socjalnej (Dz.U. Nr 211, poz. 1762)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012r.  poz. 486)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. Nr 74, poz. 658)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 734

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019r. poz. 217 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2020r, poz. 1300 z późn.zm.)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j Dz. U. z 2019r. poz. 1482 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r.  poz. 1373 z późn. zm.)

 • Uchwała Nr 52/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019r. w sprawie przyjęcia  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy i Miasta Żuromin na lata 2019-2025. http://www.zuromin.ibip.net.pl

 •  UCHWAŁA NR 44/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
  (Dz.U.W.M z dnia 11 maja 2015r. poz.4374)
 • UCHWAŁA NR 130/XV/20 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 24 lutego 2020 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania(Dz.Urz. Woj., poz.2648)

  https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/2648/akt.pdf

 • Uchwała NR 216/XXXI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.pdfUchwała Nr 216.XXXI.17 z 12-04-2017r. - utraciła moc
 • Uchwała nr 213/XXIX/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/1541/akt.pdf

 • Uchwała Nr 103/XII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 216/XXXI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (Dz. Urz. 2019, poz. 15145)

 

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

 • Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (MP z 2018 r., poz. 1007)

 • Uchwała Nr 15/III/118 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023."( Dz. Urz. Woj. poz. 12291
 • Uchwała Nr 16/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023." ( Dz. Urz. Woj.poz.12292)
 • Uchwała Nr 17/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie
  dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023"
  ( Dz. Urz. Woj. poz. 12293)
 • Uchwała Nr 36/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr 17/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023" "( Dz. Urz. Woj. poz. 5186)

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020r. poz 218)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz.U. 2011 Nr 81 poz. 448)

   

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.
  (
  Dz.U. 2011 Nr 50 poz. 259
  )

   

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dz.U. 2011 Nr 28 poz. 146)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie  (Dz.U. 2010 Nr 201 poz. 1334)

 • Uchwała Nr 342/XLVII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy i Miasta Żuromin

  http://www.zuromin.ibip.net.pl/

 • Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  na lata 2014-2020 ( MP z 2014 r., poz. 445)


ŚWIADCZENIA RODZINNE


 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111)

 •  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu  i wypłacie zasiłków dla opiekunów
   (Dz.  U.2020 r., poz. 1297)
 •  Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem"
    (Dz. U. z 2020r., poz. 1329).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2016 r., poz. 2234)

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 Lipca 2017 r. w sprawie  sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018r, poz. 1497)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2017r. w sprawie sprawozdań rzeczowo- finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
  (
  Dz.U. z 2017r., poz.1811)

 •  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017r.  w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla  opiekunów (Dz. U. z 2017r., poz. 1810)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką
  (
  Dz.U. z 2010r., Nr 183, poz. 1234)

 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018r. (MP z 2019r. poz. 870)

PIECZA ZASTĘPCZA

●     Ustawa  z dnia 9 czerwca 2011 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy          zastępczej  (Dz. U. z 2019r. ,poz. 1111 z późn. zm.)

●     Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r.
         w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia centralnego         banku  danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie  (M.P. 2013, poz. 851)

  

●     Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r.
      w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami                    centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw
      organizacjami lub ośrodkami  adopcyjnymi (M.P. 2013, poz. 850),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie 
      sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i 

      systemu pieczy zastępczej (Dz.U. 2019, poz. 1195),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie 

      wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka w tym prowadzenia        metryki sprawy  (Dz.U. 2015 poz. 1303),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie   

      instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1720),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 

    szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1620),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 

      szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1610),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 

      wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1609),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 

      szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1608)

Uchwała Nr 221/XXX/21  Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2021r.w sprawie przyjęcia 3-letniego gminnego programu wspierania rodzin w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2021-2024.. http:\\www.zuromin.ibip.net.plDODATKI MIESZKANIOWE


 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019 poz. 2133)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu  (Dz. U. 2013 nr. 0 poz. 589)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. (Dz.U.z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2)

 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018r. (MP z 2019r. poz. 870)

 •   Uchwała Nr 202/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2004r.
    w sprawie wysokości dodatków mieszkaniowych 
  http:\\www.zuromin.ibip.net.pl
 • Uchwała Nr 128/2002 Zarządu Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 24 maja 2002r.

  w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i czynszu w lokalach socjalnych

DODATKI ENERGETYCZNE

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.– Prawo energetyczne (Dz.U.z 2019 r. poz. 755 ze zm.)

 • Obwieszczenie Ministra Energii z 10 kwietnia 20120 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. (M.P. 2020 poz. 374).

KARTA DUŻEJ RODZINYINNE AKTY PRAWNE 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

KLUB SENIOR +

PRZYDATNE INFORMACJE

Gdzie Szukać Pomocy w Kryzysie

Pomoc dla Bezdomnych

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych