Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


POMOC SPOŁECZNA •  Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769)
 •  Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych    kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  
   (Dz.U. z 2015, poz. 1058)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie  rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2017r. poz. 1788)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U. z 2010 Nr 218, poz. 1439)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 954.)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 październik 2005r. w sprawie progu interwencji socjalnej (Dz.U. Nr 211, poz. 1762)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012r.  poz. 486)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. Nr 74, poz. 658)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r., poz. 964)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016r. poz. 1828)

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013r, poz. 982 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j Dz. U. z 2017r. poz. 1065 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r.  poz. 1793 z późn. zm)

 • Uchwała Nr 193/XXI/2004 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy i Miasta Żuromin. http://www.zuromin.ibip.net.pl

 •  UCHWAŁA NR 44/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
  (Dz.U.W.M z dnia 11 maja 2015r. poz.4374)
 • Uchwała NR 216/XXXI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.pdfUchwała Nr 216.XXXI.17 z 12-04-2017r.

 

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

 • Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (MP z 2015 r., poz.821)

 • Uchwała Nr 298/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe, w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020."( Dz. Urz. Woj..2014.1317
 • Uchwała Nr 300/XL/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  w zakresie dożywiania  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020." ( Dz. Urz. Woj..2014.3801)
 • Uchwała Nr 301/XL/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020."( Dz. Urz. Woj..2014.3802)

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz 1390)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz.U. 2011 Nr 81 poz. 448)

   

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.
  (
  Dz.U. 2011 Nr 50 poz. 259
  )

   

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dz.U. 2011 Nr 28 poz. 146)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie  (Dz.U. 2010 Nr 201 poz. 1334)

 • Uchwała Nr 342/XLVII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy i Miasta Żuromin

  http://www.zuromin.ibip.net.pl/

 • Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  na lata 2014-2020 ( MP z 2014 r., poz. 445)


ŚWIADCZENIA RODZINNE


 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1518 z późn. zm.)

 •  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2014 r. o ustaleniu  i wypłacie zasiłków dla opiekunów
   (Dz.  U.2016 r., poz. 162 ze zm.)
 •  Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem"
    (Dz. U. z 2016r., poz. 1860).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2016 r., poz. 2234)

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 Lipca 2017 r. w sprawie  sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015r, poz. 1238)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2017r. w sprawie sprawozdań rzeczowo- finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
  (
  Dz.U. z 2017r., poz.1811)

 •  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017r.  w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla  opiekunów (Dz. U. z 2017r., poz. 1810)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką
  (
  Dz.U. z 2010r., Nr 183, poz. 1234)

 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016r. (MP z 2017r. poz.884)

PIECZA ZASTĘPCZA

●     Ustawa  z dnia 9 czerwca 2011 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy          zastępczej  (Dz. U. z 2017r. ,poz. 697 z późn. zm.)

●     Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r.
         w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia centralnego         banku  danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie  (M.P. 2013, poz. 851)

  

●     Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r.
      w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami                    centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw
      organizacjami lub ośrodkami  adopcyjnymi (M.P. 2013, poz. 850),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie 
      sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i 

      systemu pieczy zastępczej (Dz.U. 2016, poz. 213),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie 

      wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka w tym prowadzenia        metryki sprawy  (Dz.U. 2015 poz. 1303),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie   

      instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1720),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 

    szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1620),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 

      szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1610),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 

      wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1609),

 

●    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 

      szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1608)

Uchwała Nr 32/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r.w sprawie przyjęcia 3-letniego gminnego programu wspierania rodzin w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2015-2018. http:\\www.zuromin.ibip.net.plDODATKI MIESZKANIOWE


 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2013r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2017 poz. 180)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu  (Dz. U. 2013 nr. 0 poz. 589)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. (Dz.U.z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2)

 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016r. (MP z 2017r. poz.884)

 •   Uchwała Nr 202/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2004r.
    w sprawie wysokości dodatków mieszkaniowych 
  http:\\www.zuromin.ibip.net.pl
 • Uchwała Nr 128/2002 Zarządu Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 24 maja 2002r.

  w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i czynszu w lokalach socjalnych

DODATKI ENERGETYCZNE

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.– Prawo energetyczne (Dz.U.z 2017 r. poz. 220 ze zm.)

 • Obwieszczenie Ministra Energii z 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. (M.P. poz. 394).

KARTA DUŻEJ RODZINYINNE AKTY PRAWNE 

WAŻNE

Akty prawne

Telefony

Poradnictwo specjalistyczne

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

WOLNE STANOW. PRACY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych