Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


Kwoty świadczeń rodzinnych obowiązujące w okresie zasiłkowym
od 1 listopada 2019 do 31 października 2020r.


  1. Zasiłek rodzinny 

Okres zasiłkowy

Wyszczególnienie

Miesięcznie

Od 1 listopada 2018 r.

do 31 października 2019 r. na dziecko do ukończenia 5 roku życia

95,00 zł

na dziecko po ukończeniu 5 roku życia

do ukończenia 18 roku życia

124,00 zł

na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

135,00 zł


  1. Dodatki do zasiłku rodzinnego
    (okres zasiłkowy od 1 listopada 2018r. do 31 października 2019r.)

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

Kwota świadczenia

Uwagi

urodzenia dziecka

1000 zł

jednorazowo

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400 zł

miesięcznie

samotnego wychowywania dziecka


193 zł

miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci

273 zł

miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 546 zł na wszystkie dzieci

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

95 zł

miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

90 zł

miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia

110 zł

miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia

rozpoczęcia roku szkolnego

100 zł

dodatek wypłacany na dziecko raz w roku (dodatek ten przysługuje od 1 września 2006 r. także na dzieci w zerówkach)

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

113 zł

miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

69 zł

miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, gdzie znajduje się siedziba szkoły w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej  1. Świadczenia opiekuńcze


Rodzaj świadczenia

Wyszczególnienie

Miesięcznie

zasiłek pielęgnacyjny

w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

184,42 zł

świadczenie pielęgnacyjne w roku 2019r. przyznawane bez względu na dochód

z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej


1583 zł (od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.)
specjalny zasiłek opiekuńczy

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
620 zł    4.  Z tytułu sprawowania opieki nad najbliższym niepełnosprawnym członkiem rodziny

Rodzaj świadczenia

Wyszczególnienie

Miesięcznie

zasiłek dla opiekuna

dla osób, które z dniem 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji uprawniającej do korzystania z w/w świadczeń (uznanie za niekonstytucyjny  art.11 ust.3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw)

620 zł


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenie Rodzicielskie

przysługuje niezależnie od dochodu rodziny

 

 

 

Okres przysługiwania

 - 52 tygodnie w  przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,

-  65 tygodni w przypadku dwójki dzieci,

 - 67 tygodni – trójki dzieci,

 - 69 tygodni –czwórki dzieci,

 - 71 tygodni  - pięć i więcej dzieci.

 

Przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, w tym

-studentom,

-osobom bezrobotnym (niezależnie czy są  

 zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),

-osobom pracującym na umowach cywilno- prawnych. 

-osobom zatrudnionym lub prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

 

-rodzicom, których dziecko urodziło się przed

1 stycznia 2016 r, a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 zł miesięcznie

 

 

 

 

 

 

 

 

„Złotówka za złotówkę”

dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

 

 

zasiłek rodzinny wraz z dodatkami jest przyznawany również po przekroczeniu kryterium dochodowego (tj. 674 zł  w przeliczeniu na jednego członka rodziny lub 764 zł dla rodziny z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniem niepełnosprawności umiarkowanym, albo znacznym)

a kwota zasiłku rodzinnego  jest  wówczas pomniejszana o kwotę przekroczenia tzn. jeżeli wnioskodawca przekroczy kryterium dochodowe         o 5 zł  to dostanie zasiłek rodzinny pomniejszony  o kwotę przekroczenia czyli o 5 zł. Minimalna kwota wypłacanych świadczeń wynosi 20 zł, czyli w przypadku gdy wnioskodawca jest uprawniony do kwoty zasiłku 100 zł, a przekroczył o 80 zł, różnica w wysokości 20 zł zostanie wypłacona. Poniżej kwoty 20 zł -świadczenia nie są wypłacane.

 

 

 

 


 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych