Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


PODSTAWOWYMI ŚWIADCZENIAMI Z POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANYMI PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SĄ:


1. Świadczenie pieniężne:

 • zasiłek stały,

 • zasiłek okresowy,

 • zasiłek celowy,

 • inne tj.: zasiłek celowy specjalny, zasiłek celowy na żywność - Pomoc Państwa z zakresie dożywiania.  

2. Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna,

 • bilet kredytowany,

 • składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz społeczne,

 • sprawienie pogrzebu, 

 • poradnictwo specjalistyczne,

 • interwencja kryzysowa,

 • schronienie,

 • posiłek, w tym dożywianie w szkołach,

 • niezbędne ubranie,

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,

 • mieszkanie chronione. 

ZASIŁKI - KOMU PRZYSŁUGUJĄ?

Warunki, które muszą spełniać osoby ubiegające się o zasiłki:

1. Pierwszy podstawowy dla wszystkich zasiłków – trudna sytuacja życiowa.

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami w rodzinach wielodzietnych, klęską żywiołową lub ekologiczną.

2. Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa.

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.

Należy pamiętać o tym, że oba wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie.


Zasiłek stały:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobe w  rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobe w rodzinie.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

 • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji),

albo

 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Niezdolność do pracy z tytułu wieku  -osiągnięcie wieku emerytalnego określonego w art.24 ust.1 a i 1 b oraz w art.27 ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych -ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem  wieku  emerytalnego  (Dz. U.z 2012 r.,poz. 1544)


Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej  a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł

 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobe w rodzinie

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

   


Kryterium 

dochodowe

Miesięczny
dochód rodziny

1.

osoba samotna

701 zł

zasiłek pielęgnacyjny 184,42 zł

Razem:

701 zł

184,42 zł

Kwota wyliczonego zasiłku stałego

wynosi 516,58 zł (tj. 701 zł – 184,42 zł)

 

Zasiłek okresowy: przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości rożnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,

 • w przypadku rodziny - do wysokości rożnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

 Wprowadzono też dodatkową zasadę ustalającą minimalną kwotę zasiłku jako określony procent różnicy pomiedzy kryterium dochodowym a dochodem osoby w rodzinie. Procent ten wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

 • w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem rodziny.


Kryterium dochodowe

Miesięczny

dochód rodziny

pierwsza osoba

pracujący mąż ½ etatu

528 zł

765 zł

druga osoba

bezrobotna żona bez prawa do zasiłku

528 zł

0 zł

trzecia osoba

dziecko 4-letnie zasiłek rodzinny

528 zł

95 zł

Razem:

1 584 zł

860 zł

Różnica wynosi 1584 zł – 860 zł = 724 zł.

Przyznany zasiłek okresowy nie może być niższy niż 50% wyliczonej różnicy – tj. 724 zł x 50% = 362,00 zł

 

  Zasiłek celowy: przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, np.:
 

 • zasiłek ten może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu,

 • zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów  o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy specjalny: może być przyznany w szczególnie uzasadnionych okolicznościach przy przekroczonym kryterium dochodowym, w szczególności na pokrycie części lub całości leczenia.

Zasiłek celowy na żywność - posiłek "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania", udzielony może być:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 150% z kwoty 701 zł,

 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 150% z kwoty 528 zł.

 Korzystanie z pomocy w formie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej.

 Kryterium dochodowe do tej formy pomocy nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - kwoty 792 zł.

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem ZUS przewidzianym w dziale V ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 77 wymienionej ustawy zasiłek przysługuje w razie śmierci:

 

1) ubezpieczonego;

2) osoby pobierającej emeryturę lub rentę;

3) osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;

4) członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.

2. Członkami rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są osoby wymienione w art. 67, z tym że od wnuków i rodzeństwa nie wymaga się spełnienia warunku przy-jęcia na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności.

3. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

4. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Przysługuje także osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Od 1 marca 2011 roku wysokość zasiłku wynosi 4 000 zł.
Osoba ubiegająca się o wypłatę zasiłku pogrzebowego, powinna zgłosić się do właściwej jednostki ZUS.

Prawo do zasiłku wygasa, jeśli osoba zainteresowana nie zgłosi wniosku o jego przyznanie w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje lub w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu w przypadku późniejszego odnalezienia zwłok.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się sprawieniem pogrzebu jedynie w przypadku, gdy nikt nie zobowiąże się do pochowania zmarłego.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach jest możliwość uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego, na koszty sprawienia pogrzebu, na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych