Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Projekt "Razem nie damy się wykluczyć"

Projekt 2018

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


 

NABÓR DO PROJEKTU

„RAZEM NIE DAMY SIĘ WYKLUCZYĆ” - II Tura

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie informuje, że trwa nabór (II tura) do projektu „Razem nie damy się wykluczyć”, który realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania  z siedzibą  w Ciechanowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Żurominie oraz w Mławie.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: lipiec 2018r. – 31.12.2019r.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE
 
Terminy przyjmowania dokumentów aplikacyjnych:
nabór II- od 02.01.2019r. do 28.02.2019r.

 
Kryteria uczestnictwa w projekcie:
O uczestnictwo w projekcie mogą się ubiegać mieszkańcy gmin: Żuromin, Bieżuń, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Szreńsk, Kuczbork –Osada, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo
-osoby z rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, z osobami niepełnosprawnymi, i rodziców samotnie wychowujących dzieci, osoby korzystające z PO PŻ, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym  z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:
 
- w których co najmniej jeden członek rodziny jest nieaktywny zawodowo.
 
Kandydaci do projektu mogą również uzyskać więcej informacji na stronach internetowych www.ssslgd.pl – zakładka: RAZEM NIE DAMY SIĘ WYKLUCZYĆ, http://zuromin.praca.gov.pl/, http://mlawa.praca.gov.pl/, http://mgopszuromin.pl/
Dokumenty rekrutacyjne można bezpośrednio składać w siedzibie SSS LGD w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w siedzibach PUP Żuromin, PUP Mława.
M-GOPS Żuromin prowadzi rekrutację dla osób z terenu Gminy i Miasta Żuromin.
 

 
 .

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Gdzie Szukać Pomocy w Kryzysie

Pomoc dla Bezdomnych

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych