Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


Od dnia 25.06.2010 do dnia 31.08.2010 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie realizował program pod nazwą „Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny”, na który otrzymaliśmy dotację z MPiPS w kwocie 6.900 zł.

Wniosek został złożony w dniu 4.03.2010r. do MpiPS w ramach programu wspierania jednostek samorządu terytorialnego.

Zadaniem ”Wakacyjnego Klubiku Integracyjno-Edukacyjnego” było prowadzenie zajęć profilaktyczno – terapeutycznych dla 12 dzieci niepełnosprawnych. Celem nadrzędnym działań ”Klubiku” jest usprawnianie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci niepełnosprawnych, przy wykorzystaniu elementów terapii zajęciowej.


Bezpośrednimi adresatami niniejszego projektu było 12 dzieci niepełnosprawnych, pochodzących z rodzin dotkniętych różnymi problemami, mających trudności w poradzeniu sobie z kryzysami, które czują się wyizolowane społecznie, ze względu na problemy ich dotykające, zamieszkujące na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

Dzieci, które zostały objęte działaniami „Klubiku” posiadają orzeczenia o niepełnosprawności.

Wakacyjny Klubik Integracyjno – Edukacyjny” w okresie wakacji, tj. od 1 lipca 2010r. do 31 sierpnia 2010r. (przez okres 9 tygodni) zorganizował dla każdej sześcioosobowej grupy dzieci niepełnosprawnych 54 godziny zajęć terapii zajęciowej, tj. łącznie 108 godz.

Zajęcia terapeutyczne dla 2 grup dzieci (każda grupa liczy 6 dzieci niepełnosprawnych) prowadziło 2 wykwalifikowanych terapeutów zajęciowych, przy pomocy 4 wolontariuszy z Centrum Wolontariatu Hospicyjnego, działającego pod patronatem Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum to tez Życie” w Gdańsku.


Celem warsztatów terapii zajęciowej było:

 • opracowanie planu terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych przez terapeutów;

 • usprawnianie dzieci niepełnosprawnych poprzez zajęcia, zabawy, określone czynności;

 • podtrzymanie aktywności dzieci niepełnosprawnych;

 • organizowanie zajęć wytwórczych za pomocą prostych narzędzi i materiałów;

 • przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do życia w środowisku społecznym, m.in. komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach;

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci niepełnosprawnych;

 • utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej dzieci.

Poprzez podejmowane działania „Klubiku” zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów:

 • dzieci niepełnosprawne spędzą w sposób ciekawy i aktywny wolny czas;

 • rodziny dzieci niepełnosprawnych zostaną odciążone z pewnej części obowiązków;

 • wzbudzanie w dziecku wiary we własne siły;

 • usprawnienie fizyczne dzieci dotkniętych niepełnosprawnością;

 • usprawnianie psychiczne dzieci dotkniętych niepełnosprawnością;

 • usprawnianie społeczne dzieci dotkniętych niepełnosprawnością;

 • dziecko otrzyma przygotowanie do pokonywania różnych trudności w życiu codziennym;

 • kształtowanie w dziecku pewnych postaw;

 • dzieci nabędą nowe umiejętności;

 • dzieci nawiążą i pogłębią nowe znajomości koleżeńskie;

 • zminimalizowanie skutków zaniedbania przez rodziców;

 • zapobieganie umieszczeniu dziecka poza rodziną naturalną;

 • zminimalizowanie problemów opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi;

 • rodziny dzieci otrzymają indywidualne informacje zwrotne od terapeutów o ich spostrzeżeniach nt. rozwoju dzieci, potrzeb, osiągnięć;

 • obniżenie napięć psychicznych dzieci;

 • zwiększenie sprawności i ogólnej wydolności organizmu dzieci,

 • przeciwdziałanie izolacji społecznej osób dotkniętych niepełnosprawnością;

 • przeciwdziałanie marginalizacji problemu niepełnosprawności;

 • zwiększenie poczucia stabilności, poczucia wartości i oceny własnych kompetencji u dziecka.


 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych