Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


Od dnia 1.07.2010 do dnia 31.12.2010 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie realizował program pod nazwą „Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny”, na który otrzymaliśmy dotację z MPiPS w kwocie 29.000 zł. Wniosek został złożony w dniu 4.03.2010r. do MPiPS w ramach programu wspierania jednostek samorządu terytorialnego.

Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny”, składał się z psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego i asystenta rodziny, który jednocześnie koordynuje pracę „Zespołu”.

Bezpośredni adresaci pracy „Zespołu”, to rodzice i dzieci, pochodzące z rodzin dotkniętych różnymi problemami, w szczególności problemem przemocy i alkoholizmu a także niewydolności opiekuńczo – wychowawczej, zamieszkujących na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

Ponadto jedną częścią projektu (o charakterze profilaktycznym) zostaną objęci uczniowie klas V i VI Szkół Podstawowych, usytuowanych na terenie Gminy i Miasta Żuromin.


Zadaniem w/w Zespołu było:

- sporządzanie diagnozy występujących problemów u rodzin objętych projektem,

- szczegółowa analiza zdiagnozowanych problemów,

- opracowanie stosownego planu pomocy dla konkretnej rodziny,

- udzielanie rodzinom wsparcia zgodnie z planem pomocy,

- kierowanie rodzin o zaburzonym funkcjonowaniu na terapię indywidualną do psychologa bądź do innych specjalistów, zgodnie z zdiagnozowanym problemem,

- wprowadzenie do rodzin objętych projektem asystentury rodzinnej (asystenta rodziny),

- utworzenie grupy wsparcia dla rodzin objętych projektem, prowadzonej przez wykwalifikowanego moderatora,

- zwiększenie dostępu rodzin do poradnictwa prawnego,

- opracowanie i wydanie broszury informacyjnej dotyczącej zjawiska przemocy,

- zorganizowanie grupowych warsztatów terapeutycznych dla dzieci objętych projektem,- zorganizowanie dla dzieci mikołajkowej zabawy, w ramach zakończenia warsztatów terapii zajęciowej.


Celem powołania i prowadzenia tego Zespołu, było:

 • wzmocnienie potencjału rodziny, poprzez aktywną współpracę rodziny z „Zespołem”;

 • tworzenie stabilnego i trwałego środowiska rodzinnego dla dzieci, które wychowują się w rodzinach dotkniętych problemami: alkoholizmu, przemocy, niewydolności opiekuńczo – wychowawczej;

 • wzmocnienie i doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców przejawiających problemy na tym tle;

 • zwiększenie dostępu dla tych rodzin do specjalistów, którzy zaoferują im konkretną pomoc;

 • prowadzenie takich działań, które będą miały na celu utrzymanie dziecka w rodzinie naturalnej;

 • wprowadzenie do rodzin asystentury rodzinnej;

 • powołanie grupy wsparcia o charakterze terapeutycznym, dla osób dorosłych dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych;

 • zwiększenie dostępu do poradnictwa prawnego dla dzieci i dorosłych;

 • opracowanie, wydanie i rozpropagowanie broszury informacyjnej, w zakresie zjawiska przemocy;

 • objęcie pomocą terapeutyczno – wychowawczą dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, problemem przemocy bądź bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych;

 • przybliżenie idei i funkcji rodzin zastępczych, promowanie tworzenia rodzin zastępczych w przypadku znacznej niewydolność rodzin naturalnych;

prowadzenie działań profilaktyki uzależnień.


Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny” w ciągu 6 miesięcy, tj. od 1 czerwca 2010r. do 31 grudnia 2010r. spotkał się w 4 – osobowym gronie 14 razy, w siedzibie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. dwa razy w miesiącu.


Podczas trwania posiedzenia „Zespołu”, pracownik socjalny, który dotychczas pracował z rodziną, charakteryzował jej problemy, opisywał sposób funkcjonowania rodziny, która zostanie objęta pomocą. „Zespół” diagnozował rodzinę, nadrzędne problemy, które w niej występują, tworzył plan pomocy, udzielał tej pomocy i wsparcia, zgodnie z planem, kierował rodzinę do innych specjalistów lub placówek w stosownym zakresie.

W planie pomocy uwzględnia się ponadto pomoc każdej rodzinie w postaci działania asystentury rodzinnej. Będzie ona miała na celu wizytowanie środowiska (pracownik socjalny i asystent), udzielanie pomocy w zakresie uzgodnionych podczas posiedzenia „Zespołu” problemów i potrzeb rodziny. Pracownik socjalny będzie świadczył pracę socjalną, zgodnie ze swoimi kompetencjami. Asystent będzie miał za zadanie przede wszystkim zmieniać stosunek osób objętych działaniami „Zespołu” do własnej sprawczości, zwiększać ich poczucie wpływu na własne życie, zmieniać samoocenę, motywować do podejmowania konkretnych działań, mających na celu wychodzenie z nałogów i dysfunkcji. Będzie pracował z całą rodziną, jako że problemy poszczególnych członków ściśle się wiążą.


Obszary pracy asystenta rodzinnego:

- pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych,

- pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie,

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

- wspieranie aktywności społecznej rodziny,

- motywowanie do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,

- świadczenie pogłębionej pracy socjalnej.

Opis sytuacji i podjętych działań w środowisku, pracownik socjalny wraz z asystentem będą dokumentowali w formie „indywidualnej karty pracy z rodziną”.


Na okres od lipca 2010r. do grudnia 2010r. w ramach pracy „Zespołu” został zatrudniony na umowę zlecenie specjalista w zakresie prawa, który prowadził zajęcia warsztatowo – profilaktyczne, w 7 placówkach oświatowych (szkołach podstawowych), usytuowanych w Gminie i Mieście Żuromin.


Zadaniem prawnika jest przeprowadzenie w szkołach zajęć warsztatowo – profilaktycznych dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych, o tematyce ściśle nawiązującej do problemów: przemocy, alkoholizmu, niewydolności opiekuńczo – wychowawczej. Prawnik poinformuje uczniów o prawach przysługujących dziecku, scharakteryzuje zjawisko krzywdzenia dzieci, poinformuje o zadaniach Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Ucznia, przedstawi charakterystykę i zakres działań wymiaru sprawiedliwości (Sądy), organów ścigania (Prokuratura, Policja). Ponadto prawnik omówi istotne kwestie związane z profilaktyką i terapią uzależnień, obowiązkach szkolnych uczniów. Przedstawi dzieciom organy, instytucje pomocowe, które zajmują się pomocą osobom pokrzywdzonym. Nadmienić należy, iż zajęcia te będą ściśle dostosowane do wieku, w jakim znajdują się dzieci. Będą miały na celu wyposażenie ucznia w wiedzę, niezbędną do układania właściwych relacji z innymi, a także prowadzenie działań uchraniających uczniów przed ryzykownymi zachowaniami.


Ponadto w okresie od lipca 2010 r. do grudnia 2010r. zatrudniony prawnik będzie świadczył poradnictwo prawne dla osób dorosłych. Zakres świadczonych usług, to zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego (w szczególności stosunki między rodzicami a dzieckiem, władza rodzicielska, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny, opieka i kuratela, opieka nad małoletnim, itp), elementy prawa lokalowego i elementy prawa zabezpieczenia społecznego.

Porady prawne świadczone w siedzibie tutejszego Ośrodka będą odbywały się z częstotliwością raz na dwa tygodnie, po 2 godz. Planuje się zorganizowanie 10 porad, a więc łącznie 20 godz.


Zespół” w miesiącu lipcu 2010r. utworzył grupę wsparcia dla dorosłych osób dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Grupa będzie działać w okresie od lipca 2010r. do grudnia 2010r., a następnie zostanie podjęta grupowa decyzja co do dalszego jej funkcjonowania. Podczas spotkań grupy wsparcia, zainteresowani poznają specyfikę zjawisk agresji i przemocy w rodzinie, sens, cel i zasady psychoterapii, podstawy psychologii uzależnień, zapobieganiu uzależnieniom oraz zasady leczenia uzależnienia. Ponadto poruszone zostaną kwestie problemów opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi, przekazując fachową wiedzę w tym zakresie.

Kolejnym zadaniem „Zespołu” będzie w okresie od lipca 2010r. do września 2010r. opracowanie i wydanie broszury informacyjnej, w zakresie zjawiska przemocy, następnie przekazanie jej do osób, rodzin i różnych, stosownych instytucji.


Istotnym krokiem w działalności „Zespołu” będzie w okresie od lipca 2010r. do grudnia 2010r. objęcie 15 dzieci (zaangażowanych w niniejszy Program) grupowymi warsztatami terapii zajęciowej, prowadzonymi przez terapeutę zajęciowego. Od lipca 2010r. do grudnia 2010r. poprowadzi grupowe warsztaty terapeutyczne dla 15 dzieci.

W ramach terapii zajęciowej przewiduje się współpracę z Powiatowo – Miejską Biblioteką Publiczną w Żurominie, ul. Warszawska 4, oraz wolontariuszami z Centrum Wolontariatu Hospicyjnego, działającego pod patronatem Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum to tez Życie” w Gdańsku.

Podczas warsztatów, przewidziany jest serwis z napojami i drobnym poczęstunkiem dla dzieci.

W ramach warsztatów, w grudniu 2010r. zostaną zorganizowane uroczyste obchody „Mikołajek”. Dzieci otrzymają przygotowane „paczki mikołajkowe”, będą uczestniczyły w zabawach, śpiewach i tańcach, o charakterze integracyjno – wychowawczym. Przewiduje się poczęstunek dla dzieci.


Działaniami „Zespołu” objętych zostanie 15 rodzin i 15 dzieci z rodzin z Gminy i Miasta Żuromin, korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka, doświadczających przemocy, problemu alkoholizmu,bądź mających problemy opiekuńczo – wychowawcze.


Poprzez podejmowane działania „Zespołu” zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów:


 • pełna diagnoza rodzin objętych pracami „Zespołu”;

 • wzmocnienie i doskonalenie potencjału rodziny;

 • wytworzenie prawidłowych więzi między rodzicami a dziećmi;

 • zminimalizowanie skutków zaniedbania, odczuwalnego przez dzieci;

 • zapobieganie umieszczeniu dziecka poza rodziną naturalną;

 • zminimalizowanie problemów opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi;

 • nabycie przez rodziców umiejętności stosowania odpowiednich technik w pracy z dzieckiem (wzmacnianie pożądanych zachowań, wygaszanie zachowań negatywnych), podniesienie kompetencjiwychowawczych u rodziców;

 • wyposażenie rodziców w wiedzę na temat potrzeb rozwojowych dzieci;

 • nabycie przez rodziny umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

 • nabycie przez rodziny umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej;

 • nabycie specjalistycznej wiedzy z zakresu przemocy w rodzinie, uzależnienia od alkoholu, szczególnie istniejących środków zaradczych;

 • modelowanie właściwych zachowań społecznych;

 • dzieci w sposób aktywny i konstruktywny spędzą czas, pogłębią swoje kontakty koleżeńskie;

 • przeciwdziałanie izolacji społecznej i marginalizacji rodzin objętych działaniami „Zespołu”;

 • zwiększenie poczucia stabilności, poczucia wartości i oceny własnych kompetencji u dziecka;

 • wychowanie do wartości i do podejmowania odpowiednich decyzji u uczniów szkół podstawowych;

 • chronienie osób rozwijających się przed zagrożeniem uzależnień.

 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych