Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"Osoby niepełnosprawne, osoby starsze (emeryci i renciści), osoby w wieku produkcyjnym - długotrwale lub przewlekle chorujące i inne osoby, którym lub w rodzinach w których, ponoszone wydatki na zakup lekarstw uniemożliwiają zaspokajanie innych pilnych, podstawowych potrzeb mogły skorzystać z:


PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRESIE POMOCY LEKOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŻUROMIN POMÓC W CHOROBIE”


uchwalonego przez Radę Miejską w Żurominie, Uchwałą Nr 286/XXXIX/10 z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie „ Programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców gminy i miasta Żuromin” oraz Uchwałą Nr 295/XL/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr286/XXXIX/10 z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie „Programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców gminy i miasta Żuromin”, zrealizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie do 31 Grudnia 2010 roku.


Dodatek lekowy przyznawany był na pisemny wniosek osoby wnoszącej, lub jej przedstawiciela, złożony w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Do wniosku o dodatek lekowy należało dołączyć dokumenty, potwierdzające posiadany miesięczny dochód osoby lub rodziny, imienną fakturę na zakup leków zawierającą nazwę leków oraz ich odpłatność, kserokopie recept lekarskich lub zaświadczenie lekarskie o przyjmowaniu koniecznych leków w celu funkcjonowania w życiu.

Druk wniosku otrzymać można było w siedzibie Ośrodka.

Dodatek na leki w formie zasiłku celowego, po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, przysługiwał osobom i rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty kryteriów dochodowych określonych w tabeli poniżej, a wysokość tego dodatku uzależniona jest od ustalonego dochodu i poniesionych wydatków na leki.


 

Dochód osoby samotnie gospodarującej

Dochód na osobę w rodzinie

Wysokość zwrotu poniesionych wydatków na leki

do kwoty 477 zł

do kwoty 351 zł

70% - zwrotu poniesionych wydatków

powyżej 477 zł do 715,50 zł

powyżej 351 zł do 526,50 zł

60% - zwrotu poniesionych wydatków

powyżej 715,50 zł do 954 zł

powyżej 526,50 zł do 702 zł

50% - zwrotu poniesionych wydatków

powyżej 954 zł do 1.192,50 zł

powyżej 702 zł do 877,50 zł

40% - zwrotu poniesionych wydatków

Do dnia 31 grudnia 2009 realizowany był przez nasz Ośrodek Program Osłonowy w zakresie Pomocy Lekowej dla mieszkańców gminy Żuromin "Pomóc w chorobie".

Pomoc była przyznawana na pisemny wniosek osoby wnoszącej lub jej przedstawiciela złożony w tut. Ośrodku.


 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych