Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

„NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK” 2011 r.

 

W dniu 28 grudnia 2011 roku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego „Najtrudniejszy Pierwszy Krok” w roku 2011, realizowanego  przez  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej, w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było zdobycie przez 10 –ciu uczestników projektu nowych kwalifikacji, umożliwiających  zwiększenie ich potencjału zawodowego (Kurs prawa jazdy kat. B).

W obecności władz samorządowych, uczestników i realizatorów projektu oraz pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie, przedstawiono rezultaty, które udało się osiągnąć w okresie realizacji projektu.      Uczestnicy z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin - Zbigniewa Noska -  odebrali zaświadczenia i świadectwa o ukończeniu zadań z zakresu aktywnej integracji.

Spotkanie uświetnił występ artystyczny podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy  z Żuromina.

Od października 2011 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie rozpoczął realizację projektu  „Najtrudniejszy Pierwszy Krok” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII :Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Wsparciem objętych zostało 10 osób w wieku 20-45 lat z terenu Gminy i Miasta Żuromin, korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie.

      W ramach projektu realizowany jest kurs prawa jazdy kat B, całkowicie finansowany z budżetu projektu, mający na celu zdobycie przez uczestników projektu nowych kwalifikacji, umożliwiających zwiększenie ich potencjału zawodowego.

     Ponadto uczestnicy kursu mają możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa zawodowego i psychologicznego w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Zajęcia te pozwolą im nabyć umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy, a także zwiększą motywację do działania, poprawią zdolności komunikacyjne.

     Mamy nadzieję, że osoby, które biorą udział w projekcie, dzięki zdobytym umiejętnościom, usprawnią  swoją mobilność zawodową i zwiększą szanse na aktywne  poszukiwanie zatrudnienia, nie tylko w miejscu zamieszkania, ale również w najbliższym regionie. 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych