Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Poddziałanie  7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" zrealizował w 2008 roku projekt systemowy:

"Najtrudniejszy pierwszy krok" 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt miał na celu aktywizację bezrobotnych kobiet, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej adresował swój projekt w szczególności do kobiet długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) , nieaktywnych zawodowo z uwagi na brak, niskie lub zdezaktualizowane umiejętności zawodowe.

W ramach projektu indywidualnymi kontraktami socjalnymi objęte zostały 22 kobiety w wieku 23-45 lat, które były gotowe na dokonywanie zmian, chętne do współpracy oraz spełniające wymogi dotyczące grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wytycznymi związanymi z realizacją projektów systemowych.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2008 roku i trwała do 31 grudnia 2008 roku. Osobą uprawnioną do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy był Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie – Pan Andrzej Wiśniewski.

W ramach projektu podjęte zostały następujące działania:

- Aktywna integracja - integracja zawodowa realizowana była poprzez umożliwienie skorzystania z usług doradcy zawodowego przez wszystkich uczestników projektu.

- Aktywizacja edukacyjna realizowana była poprzez zorganizowanie kursów i szkoleń zawodowych mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie nowych umiejętności bądź uzyskanie zawodu.

- Aktywizacja społeczna realizowana była poprzez umożliwienie uczestnictwa w treningach  umiejętności psychospołecznych i wiary we własne siły prowadzonych przez psychologa dla wszystkich uczestników projektu.

Tematy szkoleń:

  • Fryzjer z elementami wizażu” - 9 kobiet

  • "Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej oraz umiejętnością fakturowania" - 13 kobiet


Uczestniczki projektu nabyły nowe umiejętności psychospołeczne oraz podniosły swoje kwalifikacje zawodowe. Realizacja projektu systemowego była nową formą pracy z klientami pomocy społecznej, której podjął się nasz Ośrodek.

Efektem naszych wspólnych wysiłków będzie poprawa sytuacji uczestników projektu i ich rodzin.


 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych