Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"Ośrodki wsparcia


Najbliższy Zespół Ośrodków Wsparcia znajduje się w Mławie, przy ulicy Słowackiego 18.


ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA , jest jednostką budżetową powiatu mławskiego. Zespół jako jednostka wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, jak również zadania wynikające z innych ustaw i aktów wykonawczych w zakresie, w jakim dotyczą one zadań powiatu w dziedzinie pomocy społecznejW skład Zespołu Ośrodków Wsparcia wchodzą1. SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE,

który jest jednostką, w której ofiary przemocy mogą uzyskać ochronę przed osobą stosującą przemoc.Udzielana jest przede wszystkim natychmiastowa pomoc specjalistyczna tj. pomoc psychologiczna,medyczna, wsparcie emocjonalne.
2. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, którego zadaniem jest przede wszystkim

zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej i prawnej dla osób i rodzin w sytuacji

kryzysu psychicznego, a także prowadzenie działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz w zakresie rozwijania umiejętności potrzebnych do kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych.3.MIESZKANIE CHRONIONE, którego zadaniem jest
z
apewnienie, wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze i kontynuującym naukę, pobyt w mieszkaniu chronionym.

4. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNO-GOSPODARCZY
KONTAKT


TELEFON, FAX.: 023 654 52 29

TELEFON ZAUFANIA: 023 654 33 66

E - MAIL: zowmlawa@zowmlawa.home.pl

zowmlawa.sekretariat@interia.pl


Z pomocy udzielanej w ZOW osoby korzystają bezpłatnie.

Więcej informacji na stronie www.zowmlawa.home.pl 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych