Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

Dostępność

Deklaracja Dostępności

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


 

PODSTAWOWE  KRYTERIA DOCHODOWE I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

 

KRYTERIA DOCHODOWE - ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 

 Okres zasiłkowy od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021r.

 

 

674 zł

 

 

 dochód  rodziny w przeliczeniu na osobę

 

764 zł

 

 

dochód rodziny w przeliczeniu  na osobę ,  gdy członkiem  rodziny  jest  dziecko legitymujące się  orzeczeniem o niepełnosprawności  lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. BECIKOWE

 

 

1 922 zł

 

dochód  rodziny w przeliczeniu na osobę

 

 

3243,96 zł, tj. 270,33 zł miesięcznie                           

 

 

dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

 


 

 

          KWOTY ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO:

 

 

          

     Od 1 listopada 2020 r

do 31 października 2021r.

 

 

 

 

Zasiłek rodzinny

 

 

 

 

 

na dziecko do  ukończenia 5 roku życia

 

 

95 zł

na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

 

 

124 zł

na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

135 zł

 

 

 

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego

 

 

 

Samotne wychowywanie dziecka

 

 

 

 

 

miesięcznie

 

            

Od 1 listopada 2020 r

do 31 października 2021r.

193 zł

nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci

 

 

miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem                   o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

 

 

273 zł

nie więcej jednak niż 546 zł na wszystkie dzieci

 

 

Wychowywanie dziecka

 w rodzinie wielodzietnej

 

 

miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

 

       

95 zł

 

 

 

Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego

 

 

miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia

 

90 zł

 

 

miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia

 

110 zł

 

 

 

 

 

Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem        w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki,         a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

 

 

113 zł

 

miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, gdzie znajduje się siedziba szkoły w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki        w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

 

69 zł

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

dodatek wypłacany na dziecko raz w roku


100 zł

 

      Urodzenie dziecka

 

 

jednorazowo


1000 zł

 

Opieka nad dzieckiem

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

miesięcznie


400 zł

 

BECIKOWE

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe

przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka,                w zależności od wysokości dochodu na członka rodziny, który nie może przekroczyć kwoty  1922 zł kwoty netto na członka rodziny

 

1 000 zł

 

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

                                                                                                                                                           MIESIĘCZNIE

 

Zasiłek pielęgnacyjny

(przyznawany bez względu na dochód)

 

 

w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających                    z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby               w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

 

 

- od dnia 1 listopada 2019 r. 

- 215,84 zł

Świadczenie pielęgnacyjne
 
(przyznawane bez względu na dochód)

 

 

z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej


1830 zł  (od dnia 1 stycznia 2020r.)

1971 zł - od 1 stycznia 2021r.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

(przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00zł.)

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

 

 

 


od 1 listopada 2019 r.- 620,00 zł

 

 

Zasiłek dla opiekuna

dla osób, które z dniem 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji uprawniającej do korzystania z w/w świadczeń (uznanie za niekonstytucyjny  art.11 ust.3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw)

 

 

od 1 listopada 2019 r.- 620,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenie Rodzicielskie

przysługuje niezależnie od dochodu rodziny

 

 

 

Okres przysługiwania

 - 52 tygodnie w  przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,

-  65 tygodni w przypadku dwójki dzieci,

 - 67 tygodni – trójki dzieci,

 - 69 tygodni –czwórki dzieci,

 - 71 tygodni  - pięć i więcej dzieci.

 

Przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, w tym

-studentom,

-osobom bezrobotnym (niezależnie czy są  zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),

-osobom pracującym na umowach cywilno-prawnych.  

-osobom zatrudnionym lub prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

 

-rodzicom, których dziecko urodziło się przed

1 stycznia 2016 r, a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 zł miesięcznie

 

 

 

 

 

 

 

 

„Złotówka za złotówkę”

dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

 

 

zasiłek rodzinny wraz z dodatkami jest przyznawany również po przekroczeniu kryterium dochodowego (tj. 674 zł  w przeliczeniu na jednego członka rodziny lub 764 zł dla rodziny z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniem niepełnosprawności umiarkowanym, albo znacznym)

a kwota zasiłku rodzinnego  jest  wówczas pomniejszana o kwotę przekroczenia tzn. jeżeli wnioskodawca przekroczy kryterium dochodowe         o 5 zł  to dostanie zasiłek rodzinny pomniejszony  o kwotę przekroczenia czyli o 5 zł. Minimalna kwota wypłacanych świadczeń wynosi 20 zł, czyli w przypadku gdy wnioskodawca jest uprawniony do kwoty zasiłku 100 zł, a przekroczył o 80 zł, różnica w wysokości 20 zł zostanie wypłacona. Poniżej kwoty 20 zł -świadczenia nie są wypłacane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie kobiet  w ciąży i ich rodzin

”Za życiem”

 

Jednorazowe świadczenie dla rodzin, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

    Podstawowym warunkiem wypłaty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające w/w upośledzenia lub choroby, a także zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

        Świadczenie to przyznawane jest  matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód, na wniosek złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

4 000,00 zł.

 

KRYTERIA DOCHODOWE -POMOC SPOŁECZNA

 

 

 Obowiązujące od dnia 1 października 2018 r.

 

 

 

 

 

Kryteria dochodowe

(podstawowe)

 

528 zł

 

 

 

dla osoby w rodzinie

 

 

701 zł

 

dla osoby samotnie gospodarującej  

 

 

Kryterium do zasiłku celowego na zakup żywności- posiłku

(150% kryterium dochodowego)

 

 

792 zł

 

dla osoby w rodzinie (528 zł x 150% =792zł),

 

 

1051,50 zł

 

dla osoby samotnie gospodarującej (701 zł x 150% =1051,50zł)

 

308zł     dochód z 1 ha przeliczeniowego wynikający z art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej

Odpłatność za pobyt w DPS Bądzyn została w 2020 roku ustalona na kwotę 3847,26 zł.

PODSTAWOWE KWOTY ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

 

Zasiłek okresowy

 

 

Ustala się:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418zł miesięcznie i nie może być niższa niż 20zł miesięcznie,

 

2) w przypadku osoby w rodzinie- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny (nie mniej niż 20zł miesięcznie).

 

 

 

Zasiłek stały

 

 

Ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej-  różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645zł miesięcznie i nie może być niższa niż 30zł miesięcznie,

 

2) w przypadku osoby w rodzinie- różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie (nie mniej niż 30 zł miesięcznie).

 

 

 

 

KRYTERIA DOCHODOWE  -  DODATEK MIESZKANIOWY

 

 

Kryteria dochodowe

(podstawowe)

150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1800,00 zł

175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 2100,00 zł

100 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1200,00 zł

125 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1500,00 zł

 

Kwota najniższej emerytury od 1 marca 2020r.

 

 

1200,00 zł

 

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego

 

3244,00 zł, tj. 270,33 zł miesięcznie

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA DOCHODOWE  -  DODATEK ENERGETYCZNY

 

 

 

Uprawnieni

 

 

Osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy oraz będące stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

 

Wysokość dodatku

 (obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r.

do dnia 30 kwietnia 2021 r.)

 

-10,94 zł miesięcznie - dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną ;
-15,19 zł miesięcznie -dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób ;
-18,23 zł miesięcznie -dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób

 

 

 

 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

KLUB SENIOR +

PRZYDATNE INFORMACJE

Gdzie Szukać Pomocy w Kryzysie

Pomoc dla Bezdomnych

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych