Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


 Żuromin, dnia 8 sierpnia 2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie,  zgodnie z art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm),

                                       zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759, z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą" na:

 

Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu 

pn. „Najtrudniejszy Pierwszy Krok”

realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

Wybrano ofertę firmy: 

Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju

„CEDR” Grzegorz Dzikowski

ul. 3 Maja 3 C, 06-500 Mława

za  cenę brutto -  35 390, 00 

słownie ( trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych

Uzasadnienie wyboru

 

Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

  1.  

 

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp.z o.o

Os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  1.  

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Centrum Kształcenia w Ciechanowie

ul. Płońska 57 a 06-400 Ciechanów 

  1.  

Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju

„CEDR” Grzegorz Dzikowski

ul. 3 Maja 3 C, 06-500 Mława

 

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Numer oferty

 

Liczba pkt w kryterium CENA

 

Liczba pkt w kryterium DOŚWIADCZENIE

Razem

1.

68,30

 

10

78,30

2.

67,14

 

30

97,14

3.

70,00

 

30

100,00

 

                                     Kierownik

        Miejsko-Gminnego Ośrodka        Pomocy Społecznej 

         w Żurominie

 

        /-/ Andrzej Wiśniewski

W dniu 22 lipca 2013 r.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie ogłosił przetarg w Biuletynie Zamówień Publicznych na:

 

 "Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu pn. "Najtrudniejszy Pierwszy Krok" realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie"

 

Numer ogłoszenia: 149321 - 2013


*** PYTANIA DO PRZETARGU ***

DOKUMENTY DO POBRANIAOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr. 1
Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr. 2
Wykaz wykonanych usług - załącznik nr. 3
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówinienia
- załącznik nr. 4

Oświadczenie o uprawnieniach - załącznik nr. 5

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr. 6

Formularz Ofertowy - załącznik nr. 7

Oświadczenie o dysponowaniu salą do przeprowadzania szkoleń
- załącznik nr. 8

Oświadczenie o dysponowaniu samochodem do nauki jazdy
- załącznik nr. 9

Projekt Umowy - załącznik nr. 10


 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych