Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO POWINNA ZŁOŻYĆ:

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku, natomiast właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku,

  • deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki w wysokości 100 % naliczonych i ponoszonych wydatków. 

Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekroczyć:


- 50 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego 

lub 

- 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny , jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni (Uchwała Rady Miejskiej w Żurominie).

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

  • 15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,

  • 12 % dochodów gospodarstwa domowego -  w gospodarstwie 2-4 osobowym,

  • 10 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-o osobowym i większym.

Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów  tzn. 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek  w wysokości:

  • 20 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,

  • 15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,

  • 12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-o osobowym i większym.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się , jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji. 

W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy osoba pobierająca dodatek jest zobowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji.

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest zobowiązana przechowywać dokumenty przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.


 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych