Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żurominie

MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Statut i struktura

Regulamin Organizacyjny

Sprawozdania

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Formy pomocy

Postępowanie w sprawie świadczeń

Odwołania

Rejony

ŚWIADCZENIE 500 PLUS

ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują

Rodzaje świadczeń

Kryterium dochodowe i ustalanie dochodu

Kwoty świadczeń

Wymagane dokumenty

Odwołania

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Podstawowe informacje

Wykaz odpłatności

DOMY POMOCY SPOŁECZ.

Podstawowe informacje

Opłaty za pobyt w DPS

DODATKI MIESZKANIOWE

Komu przysługują

Warunki przyznania

Wymagane dokumenty

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługują

Warunki przyznania

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne

Pomoc społeczna

PROJEKTY I PROGRAMY

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - POPŻ

Projekt "Wspólnie przeciw przemocy"

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2013r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2011r.

Projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok" 2008r.

Programy osłonowe

Program "Wakacyjny Klubik Integracyjno-Edukacyjny"

Program "Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno-Terapeutyczny"


DODATEK ENERGETYCZNY

WARUNKI PRZYZNANIA

 

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

 

Aby uzyskać dodatek energetyczny, należy:

·          złożyć wniosek o dodatek energetyczny, dostępny  w pokoju nr  7 Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie lub na stronie internetowej

www.mgopszuromin.pl- w zakładce WAŻNE – Druki do pobrania,

·          mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

·          być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

·          zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej,

Do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego należy dołączyć:

·         kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej ( oryginał do wglądu)


 
Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurominie w pokoju nr 7. 

Tam też można uzyskać pełną informację na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 

 Świadczenie wypłacane będzie odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku.

 

Wypłata dodatku energetycznego:

-        w kasie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie,

-        lub na rachunek bankowy wnioskodawcy.

 

 

 UWAGA!

Informujemy, że dodatek energetyczny podobnie jak dodatek mieszkaniowy, będzie stanowił dochód przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej.

 

WAŻNE

Akty prawne

Tryb Działania

Dostęp do Informacji Publicznej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi, Wnioski, Petycje

Telefony

Druki do pobrania

PRZYDATNE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Interwencyjna Placówka Opiekuńcza

Piecza zastępcza

Schroniska

Ośrodki wsparcia

Podstawowe Kryteria Dochodowe i Wysokości Świadczeń

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MAJĄTEK

KONTROLE

REJESTRY

ARCHIWUM

PRZYDATNE LINKI


Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Starostwo Powiatu Żuromińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
Portal organizacji pozarządowych